Những câu tục ngữ về cách ứng sử của con người Hà Nội

– Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu chưa thanh lịch cũng người
Tràng An- Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu, khẽ gõ bên thành cũng kêu.

– Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.


– … Người khôn tiếng nói dịu dàng dễ nghe
– Vàng thì thử lửa, thử than

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời…

– Trèo lên cây gạo cao cao
Lệ cheo làng Nhói độ bao nhiêu tiền?

– Cheo thời có bẩy quan hai
Lệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ

Thôi thôi tôi giã om cô
Tiền cheo cũng nặng trăm vồ cũng đau!

– Hỏi người xách nước tưới hoa
Có cho ai được vào ra chốn này

Và ướm lời hò hẹn:
Hỡi cô đội nón ba tầm

Có về Yên Phụ hôm rằm lại sang
Phiên rằm cho chính Yên Quang

Yêu hoa, anh đợi hoa nàng mới mua…

– Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về Kẻ Bưởi với anh thì về

Làng anh có ruộng tứ bề
Có hồ tắm mát, có nghề quay tơ…

– Hỡi cô mà thắt bao xanh
Có về Kim Lũ với anh thì về

Kim Lũ có hai cây đề
Cây cao bóng mát gần kề đôi ta.

– Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về Kẻ Vẽ với anh tìm về

Kẻ Vẽ có thói có lề
Kẻ Vẽ lại có nhiều nghề đâu hơn.

– Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có về Phú Diễn với anh thì về

Phú Diễn có cây bồ đề
Có sông tắm mát, có nghề ăn chơi…

– Làng tôi có lũy tre xanh
Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng

Bên bờ vải nhãn hai hàng
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

– Ai về Đào Xá vui thay
Xóm Bắc có chợ, xóm Tây có chùa

Xóm Đông có miếu thò vua
Xóm Nam có bến đò đưa dập dìu…

(Các) nguồn

About these ads

4 Responses

  1. tuc ngữ Hà Nội

  2. tks

  3. Hay

  4. chẳng hiểu gì cả, viết toàn ca dao có phải tục ngữ đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: