Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn MP3 : Mối Tình Giêsu

Tìm về  - Hoàng Hiệp  :


Dòng đờiHồng Mơ :


Tìm mẹ   - Gia Ân :


Thân con bụi đất Diệu Hiền  – Bích Hiền :


Người nằm xuống  - Thanh Sử :


Trở về    -  Bích Hiền :


Mong về    - Xuân Trường  :


Thuộc về - Gia Ân :


  Chúa ở với tôi     Tần Ngọc – Diệu Hiền :


Dâng Mẹ cuộc đời      -   Thanh Huyền :


Ngày không còn cha    - Hoàng Hiệp  :


Lời cảm tạ  Giang Ân :


Audio CD: MỐI TÌNH GIÊSU – DÒNG ĐỜI
Nhạc sĩ: Giang Ân

Tinmungmedia.net

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: