Chúc mừng năm mới 201031- 12 : Thánh Silvestrê I, Giáo Hoàng (270-335)

Thánh Silvestrê sinh vào khoảng năm 270 tại La Mã.

Năm 314, sau khi vua Constantinô trở lại, Giáo Hội được tự do và chấm dứt cơn bách hại kéo dài suốt hai thế kỷ trong toàn đế quốc La Mã, linh mục Silvestrê được bầu lên ngôi Giáo Hoàng (314).

rách cai quản Hội Thánh giữa thời thuận tiện, ngài đã nỗ lực hoạt động để tổ chức lại Giáo Hội cho có quy củ. Ngài sửa đổi luật lệ, đặt nền móng cho lâu đài phụng vụ Kitô Giáo bằng cách ban nhiều sắc lệnh và cách thức cử hành các nghi lễ.

Ðọc tiếp

Gospel Jn 1, 1- 18

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2 He was in the beginning with God.

3 All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be

4 through him was life, and this life was the light of the human race;

5 the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

6 A man named John was sent from God.

7 He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him.

8 He was not the light, but came to testify to the light.

Read more

31- 12 : Tin Mừng Ga 1, 1- 18

(1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (2) Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. (3) Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. (4) Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. (5) Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.(6) Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.

Ðọc tiếp

Evangile Jean 1,1-18.

Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu.
Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean.
Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.
Il était dans le monde, lui par qui le monde s’était fait, mais le monde ne l’a pas reconnu.

Lire la suite