Những câu tục ngữ về cách ứng sử của con người Hà Nội

– Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu chưa thanh lịch cũng người
Tràng An- Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu, khẽ gõ bên thành cũng kêu.

– Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.


– … Người khôn tiếng nói dịu dàng dễ nghe
– Vàng thì thử lửa, thử than

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời…

– Trèo lên cây gạo cao cao
Lệ cheo làng Nhói độ bao nhiêu tiền?

– Cheo thời có bẩy quan hai
Lệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ

Thôi thôi tôi giã om cô
Tiền cheo cũng nặng trăm vồ cũng đau!

– Hỏi người xách nước tưới hoa
Có cho ai được vào ra chốn này

Và ướm lời hò hẹn:
Hỡi cô đội nón ba tầm

Có về Yên Phụ hôm rằm lại sang
Phiên rằm cho chính Yên Quang

Yêu hoa, anh đợi hoa nàng mới mua…

– Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về Kẻ Bưởi với anh thì về

Làng anh có ruộng tứ bề
Có hồ tắm mát, có nghề quay tơ…

– Hỡi cô mà thắt bao xanh
Có về Kim Lũ với anh thì về

Kim Lũ có hai cây đề
Cây cao bóng mát gần kề đôi ta.

– Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về Kẻ Vẽ với anh tìm về

Kẻ Vẽ có thói có lề
Kẻ Vẽ lại có nhiều nghề đâu hơn.

– Hỡi cô thắt dải lưng xanh
Có về Phú Diễn với anh thì về

Phú Diễn có cây bồ đề
Có sông tắm mát, có nghề ăn chơi…

– Làng tôi có lũy tre xanh
Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng

Bên bờ vải nhãn hai hàng
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.

– Ai về Đào Xá vui thay
Xóm Bắc có chợ, xóm Tây có chùa

Xóm Đông có miếu thò vua
Xóm Nam có bến đò đưa dập dìu…

(Các) nguồn

4 Responses

  1. tuc ngữ Hà Nội

  2. tks

  3. Hay

  4. chẳng hiểu gì cả, viết toàn ca dao có phải tục ngữ đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: