Bức Thư Tình Chúa Cha Gửi Trần Gian

Trong một thế giới chẳng có gì là chắc chắn thì có một điều chắc chắn thật, đó làThiên Chúa biết hết mọi sự về bạn: mọi việc bạn đã từng làm; mọi lời bạn đã từng nói; và mọi mọi ý tưởng bạn đã từng suy. Ngài thật là một Thiên Chúa tuyệt vời! Đây là một bức thư tình Ngài gửi cho bạn.

Continue reading