29- 11 :Tin mừng Mt 8, 5- 11

(5) Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: (6) “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. (7) Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: (8) “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (9) Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Ði!”, là nó đi, bảo người kia: “Ðến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!”, là nó làm”.

Đọc tiếp

Daily Gospel: Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 8:5-11

When he entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him,
saying, “Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully.”
He said to him, “I will come and cure him.”
The centurion said in reply, “Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed.
For I too am a person subject to authority, with soldiers subject to me.

Read more