Chúa Nhật Lễ Lá, A: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29)

Hướng về Con Chiên Thiên Chúa, dân chúng cất lên những tiếng tung hô: tất cả đám đông bao quanh Ngài đều cất lên một lời chúc tụng và cùng tuyên xưng một niềm tin: “Hoan hô con vua Đa-vít!” (Mt 21,9). Lời chúc tụng này âm vang lời ca của ca đoàn các thánh: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” (Kh 7,10).


Ngài đang đi vào một nơi mà ngày lại ngày Ngài sẽ ban những giáo huấn cuối cùng của đời mình (Lc 20,47). Chính nơi đây Ngài sẽ hoàn tất bí tích của Lễ Vượt Qua Do Thái, lễ mà Ngài đã trung thành tuân giữ cho đến cuối đời. Chính Ngài sẽ ban tặng một Lễ Vượt Qua Mới khi, đi lên Núi Cây Dầu, sẽ bị những kẻ thù tra khảo và, ngày hôm sau, chịu treo trên thập giá. Đó chính là hành động của chiên vượt qua, ta hãy xem Ngài tiến gần đến cuộc Khổ Nạn và hoàn tất lời của ngôn sứ Isaia “như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông” (Is 53,7).

Ngài khao khát đi vào thành của mình năm ngày trước cuộc Khổ Nạn: bằng hành động này, Ngài chứng minh Ngài thực sự là con chiên không tỳ ố, đến để xóa bỏ tội tội lỗi của trần gian (Ga 1,29); Ngài thực sự là chiên vượt qua khi chịu sát tế. Ngài là Đấng sẽ đưa Israel mới ra khỏi kiếp nô lệ Aicập (Xh 12); đúng năm ngày trước cuộc khổ nạn, những kẻ thù của Ngài nhất quyết đồng ý giết Ngài. Hôm nay, Ngài cho chúng ta thấy, nhờ hành động này mà Ngài đã cứu chuộc tất cả chúng ta nhờ máu của Ngài (Kh 5,9). Kể từ hôm nay, Ngài bước vào Đền Thờ của Thiên Chúa giữa tiếng reo mừng hân hoan của dân chúng vây quanh (Mt 21,12). Đấng “Trung Gian giữa Thiên Chúa và con người, là con người Đức Ki-tô Giê-su” (1Tm 2,5) sẽ chịu đau khổ để cứu chuộc loài người – đó thực sự là lý do khiến Ngài từ trời cao hạ thân người phàm – và ngày hôm nay Ngài sẽ đến gần cuộc Khổ Nạn. Chính vì vậy, tất cả chúng ta đều thấy rõ ràng ngài đón lấy cuộc Khổ Nạn hoàn toàn theo ý tự do của Ngài, không hề bị ép buộc.

Trích bài giảng số 23 của Thánh Bê-đa Khả kính (c673 – 735), đan sỹ, tiến sỹ Hội Thánh.

Pax_man dịch từ dailygospel.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: