Ca Dao Tục Ngữ : Trung thực, gian dối

 • Ai  ngờ lòng chim dạ cá :  Chỉ nguời không chung thủy, không trung thực hay vụng trộm.
 •  Ái người mặc đoạn cởi ra, chồng người mượn ấp ba canh lại hoàn : Kẻ làm điều bậy bạ quan hệ bất chính.
 •  Ăn bằng nói chắc : Người ngay thẳng chất  phác.

 •  Ăn cho ngay, ở cho lành : Ăn ở phải ngay thẳng đoàng hoàng.
 •  Ăn cho thật, nói cho thà : Ăn nói phải  thật thà.
 •  Ăn cây nào rào cây ấy : Con người chung thủy ; chịu ơn thì phải gắng báo đáp.
 • Ăn cây táo rào cây sung : Kẻ vô ơn ; hưởng thụ nơi này nhung lại phục vụ bảo vệ nơi kia.
 •  Ăn gian nó giàn ra đấy : Làm việc vụng trộm gian dối không giấu được ; thể hiện ra nét mặt.
 •  Ăn mặn nói ngay : Thẳng thắn, thật thà.
 •  Ăn mặn nói ngay con hơn ăn chay nói dối : Người tu hành mà  nói dối thì nhân cách không bằng người bình thường ăn nói thật thà.
 •  Bà vãi miệng nam mô hớt : Chỉ người gian dối.
 •  Bán  mướp đắng giả làm bầu, bán mạt cưa giả làm cám : Thói  lừa lọc.
 • Bánh đúc bày sàng : Sự việc được phơi bày rõ ràng.
 • Bịa láo ông táo bẻ răng : Nói bậy bạ, nói sai sự thật sẽ bị  hậu quả.
 •  Bụng gian miệng thẳng : Phể phán kẻ giả dối, ngoài miệng thì ra vẻ thật thà nhưng trong bụng đầy gia trá.
 •  Bụng như câu liêm : Bụng dạ quanh co hiểm ác.
 •  Buôn đằng sóng, nói đằng gió : Không  trung thực, làm một đằng nói một nẻo.
 •  Buôn thừa bán thiếu : Chỉ kẻ  buôn bán gia lận.
 • Bứng cây sống trồng cây chết : Việc làm giả dối độc ác.
 •  Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa ( Của gian chẳng muốn, lời tà chẳng thưa) : Không thèm muốn, không tham  gia phụ họa vào những của nả, công việc không đoàng hoàng không đứng đắn.
 • Của báu động lòng gian : Vật quý, tiền của luôn khơi dậy lòng ham muốn của những kẻ  gian tham.
 • Cơm cá giả mặt Bụt : Làm điều dối trá trước mặt người tinh tường sáng suốt thì không được ; cưng như việc nói dối Bụt.
 • Con dao hai lưỡi, đòn xóc hai đầu : Chỉ người tráo trở.
 • Có nói có, không nói không : Chỉ người trung thực.
 • Có mặt thì : cô, vắng mặt thì con đĩ : Những kẻ lật lọng, trước mặt thì nịnh bợ sau lưng thì nói xấu.

Ca Dao Tục Ngữ  chọn lọc

One Response

 1. ko hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: