Gia đình là môi trường thuận tiện đầu tiên để thông truyền đức tin

Gia đình là nơi thun tin đu tiên đ nói v Thiên Chúa, đ thông truyn đc tin cho các thế h mi. Vì thế các phụ huynh phải biết tỉnh thức và nhậy cảm chú ý tới các dịp thuận tiện giúp trình bầy đức tin cho con cái với niềm vui, khả năng lắng nghe và đối thoại.

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thính đường Phaolô VI sáng thứ tư 2́́́́8-11-2012.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm C : Đứng lên

Cùng với Chúa nhật thứ I Mùa vọng, hôm nay chúng ta cử hành ngày đầu năm phụng vụ. Thánh lễ này mời gọi chúng ta lại hướng về Thiên Chúa như hướng về Đấng đang đến, tức là hy vọng, chờ mong và nhận ra Ngài đến ở chúng ta. Vì mùa vọng là những ngày mong đợi Ngài đến.

Để đánh dấu ngày đầu năm phụng vụ, có lẽ phải nhìn lại một chút chu kỳ phụng vụ, để rồi chúng ta lại quay về Đấng mà chúng ta dám hy vọng và khẳng định rằng Ngài đang đến.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Năm C : Tỉnh thức đi vào thế giới mới – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Thật ngạc nhiên. Ta cứ tưởng trong mùa Vọng, phải có những bài sách Thánh báo tin Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra. Nhưng không ngờ những bài sách thánh và đặc biệt bài Tin Mừng hôm nay lại báo tin Chúa sẽ đến trong ngày phán xét. Tại sao thế? Thưa vì Giáo Hội muốn cho ta hiểu ý nghĩa thần học của việc chờ mong Chúa đến.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C : Lời Chúa

Bài Ðc I: Gr 33, 14-16

“Ta s làm ny sinh cho Ðavít mt chi công chính”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở.

Đọc tiếp