Audio – Nghe Truyện Các Thánh : Ngày 17 đến ngày 23 Tháng 01

Ngày 17  tháng 01 :     Thánh Antôn Ai Cập :

Ngày 18  tháng 01 :   Chân Phước Christina :

Ngày 19  tháng 01 :      Thánh Canut :

Ngày 20  tháng 01 :      Thánh Fabianô và Sêbastianô :

Ngày 21  tháng 01 :    Thánh Anê :

Ngày 22  tháng 01 :   Thánh Vinh Sơn Saragôsa :

Ngày 23  tháng 01 :      Thánh Gioan Bố Thí :

Giọng đọc: Giuse Đức VinhMaria Martinô

Theo Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: