Thứ Tư sau Chúa Nhật 12 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I : (Năm I) St 15, 1-12. 17-1 

 “Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”.

 Trích sách Sáng Thế.

 Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Ðấng phù trợ và là phần thưởng rất bội hậu cho ngươi”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho con điều gì? Con sẽ qua đi mà không có con; chỉ có Eliêzer này, người Ðamas, con của người giúp việc gia đình con”. Abram nói tiếp rằng: “Chúa không cho con sinh con; đây con của người giúp việc sẽ là kẻ nối nghiệp con”.

Tức thì có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Chẳng phải người này sẽ là kẻ nối nghiệp ngươi, nhưng là chính người con ngươi sinh ra, sẽ là kẻ nối nghiệp ngươi”. Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính.

 

Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Ðấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia: nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi.

 

Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mù mịt phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Euphrát”.

 

Ðó là lời Chúa.

 

 

 

Ðáp Ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

 

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

 

Hoặc đọc: Alleluia.

 

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Ngài, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. – Ðáp.

 

2) Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. – Ðáp.

 

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. – Ðáp.

 

4) Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. – Ðáp.

 

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 7, 15-20

“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Ðó là lời Chúa.

 ==================================================================================================================

Wednesday of the Twelfth week in Ordinary Time

Book of Genesis 15:1-12.17-18.
The word of the LORD came to Abram in a vision: “Fear not, Abram! I am your shield; I will make your reward very great.”
But Abram said, “O Lord GOD, what good will your gifts be, if I keep on being childless and have as my heir the steward of my house, Eliezer?”
Abram continued, “See, you have given me no offspring, and so one of my servants will be my heir.”
Then the word of the LORD came to him: “No, that one shall not be your heir; your own issue shall be your heir.”
He took him outside and said: “Look up at the sky and count the stars, if you can. Just so,” he added, “shall your descendants be.”
Abram put his faith in the LORD, who credited it to him as an act of righteousness.
He then said to him, “I am the LORD who brought you from Ur of the Chaldeans to give you this land as a possession.”
“O Lord GOD,” he asked, “How am I to know that I shall possess it?”
He answered him, “Bring me a three-year-old heifer, a three-year-old she-goat, a three-year-old ram, a turtle-dove, and a young pigeon.”
He brought him all these, split them in two, and placed each half opposite the other; but the birds he did not cut up.
Birds of prey swooped down on the carcasses, but Abram stayed with them.
As the sun was about to set, a trance fell upon Abram, and a deep, terrifying darkness enveloped him.
When the sun had set and it was dark, there appeared a smoking brazier and a flaming torch, which passed between those pieces.
It was on that occasion that the LORD made a covenant with Abram, saying: “To your descendants I give this land, from the Wadi of Egypt to the Great River (the Euphrates),

Psalms 105(104):1-2.3-4.6-7.8-9.
Give thanks to the LORD, invoke his name;
make known among the nations his deeds.
Sing to him, sing his praise,
proclaim all his wondrous deeds.

Glory in his holy name;
Rejoice, O hearts that seek the LORD!
Look to the LORD in his strength;
Seek to serve him constantly.

You descendants of Abraham, his servants,
Sons of Jacob, his chosen ones!
He, the LORD, is our God;
Throughout the earth his judgments prevail.

He remembers forever his covenant
which he made binding for a thousand generations –
Which he entered into with Abraham
and by his oath to Isaac.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 7:15-20.
Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but underneath are ravenous wolves.
By their fruits you will know them. Do people pick grapes from thornbushes, or figs from thistles?
Just so, every good tree bears good fruit, and a rotten tree bears bad fruit.
A good tree cannot bear bad fruit, nor can a rotten tree bear good fruit.
Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire.
So by their fruits you will know them.

=================================================================================================================

Le mercredi de la 12e semaine du Temps Ordinaire

Livre de la Genèse 15,1-12.17-18a.
La parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette Alliance un merveilleux salaire. »
Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, qu’est-ce que tu vas me donner ? Je suis sans enfant. . .
Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. »
Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. »
Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux…  » Et il déclara : « Vois quelle descendance tu auras ! »
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste.
Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. »
Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j’en ai la possession ? »
Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. »
Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux.
Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abram les écarta.
Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s’empara d’Abram, une sombre et profonde frayeur le saisit.
Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d’animaux.
Ce jour-là, le Seigneur conclut une Alliance avec Abram en ces termes : « A ta descendance je donne le pays que voici. »

Psaume 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles ;

glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ;

Vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l’univers.

Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 7,15-20.
Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la montagne, il leur disait : ” Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces.
C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur des épines, ni des figues sur des chardons.
C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l’arbre mauvais donne des fruits détestables.
Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de beaux fruits.
Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu.
C’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

One Response

  1. Đó là lời Chúa!
    Tạ ơn Chúa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: