Cardinal Tagle: What is Hope for me?

Thánh ca Tuyển chọn Dâng Mẹ – MP3 : La Vang Khung Trời Yêu Thương

Ta cùng về La Vang:

Maria- Mẹ Hoàn Vũ :

Nghe tiếp

Tình yêu của Thiên Chúa là kho tàng đích thật của chúng ta. Nó trao ban ý nghĩa cho mọi thực tại cuộc sống

pape_francoisTình yêu của Thiên Chúa là kho tàng đích thật của chúng ta. Đó là một tình yêu trao ban giá trị và vẻ đẹp cho tất cả mọi sự, một tình yêu trao ban sức mạnh cho gia đình, công việc làm ăn, học hành, tình bạn, nghệ thuật và mọi sinh hhoạt của con người. Nó cũng trao ban ý nghĩa cho cả các kinh nghiệm tiêu cực và tội lỗi của chúng ta nữa.

Đọc tiếp

Thứ Hai sau Chúa Nhật 19 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua Giesu va Thanh PheroBài Ðọc I : (Năm I) Ðnl 10, 12-22

 “Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi. Hãy yêu thương khách trọ, vì chính các ngươi cũng đã là khách trọ”.

 Trích sách Ðệ Nhị Luật.

 Môsê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, hỡi Israel, Chúa là Thiên Chúa các ngươi, đòi hỏi các ngươi điều gì, nếu không phải là kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến Người, làm tôi Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi, tuân giữ các giới răn và nghi lễ của Thiên Chúa mà hôm nay tôi truyền cho các ngươi để các ngươi được hạnh phúc.

  Continue reading