Thứ Tư sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm : Lời Chúa

Chua Giesu cau nguyenBài Ðọc I : (Năm I) Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28

 “Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người”.

 Trích sách Tiên tri Ðaniel.

 Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình mà uống rượu. Khi vua đã say rượu, liền truyền đem các bình, chén, bát bằng vàng bạc mà Nabukôđônôsor, phụ vương ông, đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về, để cho vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng uống rượu.

Đọc tiếp

Video cuộc họp giữa Ban Đại diện Đồng Hương Miền Nam và Đại diện Giáo Xứ Tân Độ về việc lập cuốn Tiểu sử Làng Tân Độ (Phần 5/5)

IMG_0631

Xem video Click vào đây

Video cuộc họp giữa Ban Đại diện Đồng Hương Miền Nam và Đại diện Giáo Xứ Tân Độ về việc lập cuốn Tiểu sử Làng Tân Độ (Phần 4/5)

IMG_0629

Xem video Click vào đây

Video cuộc họp giữa Ban Đại diện Đồng Hương Miền Nam và Đại diện Giáo Xứ Tân Độ về việc lập cuốn Tiểu sử Làng Tân Độ (Phần 3/5)

428283_112692272244658_1631257106_n

Xem video Click vào đây

Daily Gospel Mp3 : Wednesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time

Wednesday, November 27, 2013 Daily Mass Reading :

Chua va cac em nhoBook of Daniel 5:1-6.13-14.16-17.23-28.

King Belshazzar gave a great banquet for a thousand of his lords, with whom he drank.
Under the influence of the wine, he ordered the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar, his father, had taken from the temple in Jerusalem, to be brought in so that the king, his lords, his wives and his entertainers might drink from them.

Continue reading