Daily Gospel Mp3 : Monday, December 23, 2013 Daily Mass Readings

December 23 – Mass Readings :

giang-sinh-2012Book of Malachi 3:1-4.23-24.

Thus says the Lord God: Lo, I am sending my messenger to prepare the way before me; and suddenly there will come to the temple the Lord whom you seek, and the messenger of the covenant whom you desire. Yes, he is coming, says the Lord of hosts.

Continue reading

Ngày 23 tháng 12 – Mùa Vọng : Lời Chúa

Nghe Đọc Lời Chúa :

Jean.Baptiste.VezelayBài Ðọc I : Ml 3, 1-4; 4, 5-6 (Hr 3, 1-4, 23-24)

 “Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến”.

 Trích sách Tiên tri Malakhi.

 Ðây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta. Và bỗng chốc, Ðấng Chủ tể các ngươi tìm kiếm, Sứ Thần Giao Ước các ngươi mong ước, Người ngự đến trong thánh điện Người. Này đây, Người ngự đến, Chúa các cơ binh phán: Ai biết được ngày nào Người đến? Ai đứng vững mà trông xem Người?

Continue reading