Thánh ca Tuyển chọn Mùa Chay Mp3 : Canh tâm và sám hối

Tu do theo Chua

01. Lạy Ngài xin thương xót con :

02. Trở về cùng Cha :

03. Trở vể :

04. Người yêu của tôi :

05. Chỉ  vì tình yêu  :

06. Thập giá ngất cao :

07. Người Cha nhân hậu :

08. Thập giá Đức Kitô :

09. Lời kinh sám hối :

10. Sự sống từ Cha :

 

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: