Nghe Truyện Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ – ngày 01 – 07 tháng 07

hoa dep

 Ngày 1:  Chân phước Junipêrô Serra :

Ngày 2:  Thánh Ôlivơ Plunket :

Nghe tiếp

Daily Gospel Mp3 : June 30, 2014 – Monday of the Thirteenth week in Ordinary Time

Monday,  Daily Mass Reading :

Chua doi thoai voi nguoi do thaiBook of Amos 2:6-10.13-16.

Thus says the LORD: For three crimes of Israel, and for four, I will not revoke my word; Because they sell the just man for silver, and the poor man for a pair of sandals.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm – Le lundi de la 13e semaine du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu va nguoi dan ong treBài Ðọc I : (Năm II) Am 2, 6-10. 13-16

 “Chúng sẽ dập đầu kẻ cùng khổ xuống bùn đất”.

 Trích sách Tiên tri Amos.

 Ðây Chúa phán: “Vì ba tội ác của dân Israel, và vì bốn tội, Ta sẽ không rút lại quyết định của Ta nữa: vì chúng sẽ bán người công chính để lấy tiền, sẽ buôn kẻ nghèo khó để kiếm một đôi giầy! Chúng đã dập đầu kẻ khốn cùng nghèo khó xuống bùn đất, chặn lối người hèn hạ.

Đọc tiếp