Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam (Ă)

hoa sen, gan bun ma chang hoi tanh mui bunĂn Bắc, mặc Nam

Ăn bàn ăn giải

Ăn báo cô

Ăn bờ ở bụi

Ăn bớt ăn xén

Ăn bớt bát, nói bớt lời

Ăn bữa hôm, lo bữa mai

Ăn cá bỏ lờ

Ăn cả tiêu rộng

Ăn càn nói bậy

Ăn cắp quen tay

Ăn cây nào rào cây ấy

Ăn cây táo rào cây soan (đào)

Ăn chắc mặc bền

Ăn cháo đái bát

Ăn chay niệm phật nói lời từ bi

Ăn chưa nên đọi, nói chửa nên lời

Ăn chửa no, lo chửa tới

Ăn chực nằm chờ

Ăn có chỗ, đỗ có nơi

Ăn có nhai, nói có nghĩ

Ăn có nhai, nói có nghĩ

Ăn có nơi, làm có chỗ

Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

Ăn cơm chúa múa tối ngày

Ăn cơm nhà thổi (vác) tù và hàng tổng

Ăn cơm thiên hạ

Ăn cướp cơm chim

Ăn hương ăn hoa

Ăn ít ngon nhiều

Ăn không ngồi rồi

Ăn không ngon ngủ không yên

Ăn không nói có

Ăn lấy ăn để

Ăn lông ở lỗ

Ăn mặn khát nước

Ăn mày cướp xôi

Ăn mày đòi xôi gấc

Ăn miếng trả miếng

Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng

Ăn một miếng, tiếng muôn đời

Ăn nắm xôi dẻo, nhớ nẻo đường đi

Ăn nễ ngồi không, non đồng cũng lở

Ăn nên làm ra

Ăn ngay nói thẳng

Ăn ngon mặc đẹp

Ăn nhạt mới biết thương mèo

Ăn như mỏ khoét

Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa

Ăn như tằm ăn rỗi

Ăn no ngủ kỹ

Ăn ở hai lòng

Ăn ở như bát nước đầy

Ăn ốc nói mò

Ăn phải bả

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn quả vả trả quả sung

Ăn sung trả ngái

Ăn tàn phá hại

Ăn thật làm giả

Ăn thủng nồi trôi rế

Ăn to nói lớn

Ăn trắng mặc trơn

Ăn tươi nuốt sống

Ăn vóc học hay

Ăn vóc học hay

Ăn đã vậy, múa gậy làm sao

Ăn đây nói đó

Ăn đơm nói đặt

Ăn được ngủ được là tiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: