Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam (L)

Hoa senLá lành đùm lá rách

Lá mặt lá trái

Lấy thúng úp voi

Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non

Len lét như rắn mùng năm

Lo bò trắng răng

Lời cảnh tỉnh về sự nghiêm minh qua câu thành ngữ “Thượng bất chính, Hạ tắc loạn”

Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Lời ong tiếng ve

Lòng vả cũng như lòng sung

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

Lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm

 

Sưu tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: