Suy Niệm và Cầu Nguyện Mp3 – Lm. Nguyễn Tầm Thường (1)

Tình yêu :

Tạ ơn là một tâm tình :

Tấm hình của mẹ :

Tấm thiệp cưới : [http://tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/NguyenTamThuong/TamThiepCuoi.mp3]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: