Nghe Nhạc Mùa Vọng Mp3 (3)

Chúa Đã Gần Bên – Hợp Xướng Trùng Dương :

Mong Chờ Chúa Đến – Châu Linh :

Nghe tiếp

Daily Gospel Mp3 : December 15, 2014 – Monday of the Third week of Advent

Monday, Daily Mass Reading :

Yeu men Chua het long het linh hon.Book of Numbers 24:2-7.15-17a.

When Balaam raised his eyes and saw Israel encamped, tribe by tribe, the spirit of God came upon him,
and he gave voice to his oracle: The utterance of Balaam, son of Beor, the utterance of the man whose eye is true,
The utterance of one who hears what God says, and knows what the Most High knows, Of one who sees what the Almighty sees, enraptured, and with eyes unveiled:
How goodly are your tents, O Jacob; your encampments, O Israel!

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng – Le lundi de la 3e semaine de l’Avent

 Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua goi va chon cac tong doBài Ðọc I : Ds 24, 2-7. 15-17a

“Ngôi sao từ nhà Giacóp mọc lên”.

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ông, ông liền tuyên sấm và nói: “Lời sấm của Balaam, con ông Beor, lời sấm của người đang mở mắt; lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người chiêm ngắm Ðấng Toàn Năng, của người ngã mà mắt vẫn mở.

Đọc tiếp