Sưu tầm những câu hán văn thông dụng (A)

hoa sung– A du thủ dụng : a dua để người ta theo mình.
– A kỳ sở hiếu : bện vực người mình ưa.
– Ác giả ác báo : làm ác sẽ gặp ác.
– Ác y ác thực : ăn mặc khổ sở.
– Ác khẩu thụ chi : Nói ra điều dữ thì phải chịu lấy.


– Ai ty hào trúc : tiếng sáo bi ai ;
– An bần lạc đạo : chịu nghèo khổ mà vui lẽ trời.
– An phận thủ kỷ : an chịu phận mình.
– Át ác dương thiện : che cái xấu, bay cái tốt của người khác.
– Ẩm đam chỉ khát : uống rượu độc khỏi khát – sướng lúc đó khỏ về sau.
– Ẩm thủy tư nguyên : uống nước nhớ nguồn
– Ẩn ác dương thiện : che xấu bày tốt.
– Ấu đa miêu tắc ngu, lão đa miêu tắc tử : thanh niên ngủ nhiều tất ngu dốt, già ngủ nhiều tất chết.
– Ái chi dục kỳ sinh, ố chi dục kỳ tử, ký dục kỳ sinh, hựu dục kỳ tử : yêu thì muốn sống, ghét thì muốn chết vừa muốn cho sống, vừa muốn cho chết là kẻ mê hoặc.
– Ái chi năng vật lao hồ ? trung yên năng vật hối hồ : cha mẹ có lòng yêu con, hẳn phải bắt con học hành mới thực là biết đạo yêu con, bầy tôi có lòng trung vua, hẳn phải vì vua khuyên bảo sớm tối, mới thực là hết lòng trung vua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: