Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B – Troisième dimanche de Pâques

Chua Giesu va cac mon deBài Ðọc I : Cv 3, 13-15. 17-19

“Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: “Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Ðấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha cho Người.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : April 15, 2015 – Wednesday of the Second week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conActs of the Apostles 5:17-26.

The high priest rose up and all his companions, that is, the party of the Sadducees, and, filled with jealousy,
laid hands upon the apostles and put them in the public jail.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Mercredi de la 2e semaine de Pâques

Chua sai cac tong doBài Ðọc I : Cv 5, 17-26

“Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sađốc, đầy lòng phẫn nộ; họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: “Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này”

Đọc tiếp