Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất Về Thánh Giuse

Daily Gospel : May 1, 2015 – Friday of the Fourth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu thay day chúng taActs of the Apostles 13:26-33.

When Paul came to Antioch in Pisidia, he said in the synagogue: «My brothers, children of the family of Abraham, and those others among you who are God-fearing, to us this word of salvation has been sent.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – Vendredi de la 4e semaine de Pâques

thanh GiuseBài Ðọc I : Cv 13, 26-33

“Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh.

Đọc tiếp