Hình ảnh GX rước kiệu, Dâng Hoa Kính Đức Mẹ – 3/5/2015

Xem tiếp ảnh

Photo by: Hung Do & Anh Dep Tan Do

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Mùa hoa dâng Mẹ

Me Maria va Chua Giesu 01. Đây mùa hoa :

02. Hoa đỏ dâng Mẹ :

Nghe tiếp

Daily Gospel : May 5, 2015 – Tuesday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doActs of the Apostles 14:19-28.

In those days, some Jews from Antioch and Iconium arrived and won over the crowds.  They stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Mardi de la 5e semaine de Pâques

Don  nhan on Chua Thanh ThanBài Ðọc I : Cv 14, 18-27

“Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Ðerbê.

Đọc tiếp