Lời Chúa Lễ Thăng Thiên Năm B – Ascension du Seigneur, solennité

Chua len TroiBài Ðọc I : Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa.

Đọc tiếp

Daily Gospel : May 12, 2015 – Tuesday of the Sixth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doActs of the Apostles 16:22-34.

The crowd in Philippi joined in the attack on Paul and Silas, and the magistrates had them stripped and ordered them to be beaten with rods.
After inflicting many blows on them, they threw them into prison and instructed the jailer to guard them securely.
When he received these instructions, he put them in the innermost cell and secured their feet to a stake.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Mardi de la 6e semaine de Pâques

Le Chua Ba NgoiBài Ðọc I : Cv 16, 22-34

“Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài, và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài nhừ tử, họ cho tống ngục, và truyền cho viên canh ngục canh giữ cẩn thận. Ðược lệnh như thế, viên cai ngục giam các ngài vào ngục sâu nhất, và còng chân các ngài lại.

Continue reading