Suy Niệm Chúa lên trời

Daily Gospel : May 14, 2015 – The Ascension of the Lord – Solemnity – Year B

Ascension Mass Reading : 

Le Chua len troiActs of the Apostles 1:1-11.

In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught
until the day he was taken up, after giving instructions through the holy Spirit to the apostles whom he had chosen.
He presented himself alive to them by many proofs after he had suffered, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God.

Continue reading

Daily Gospel : May 13, 2015 – Wednesday of the Sixth week of Easter

Daily Mass Reading :

Don  nhan on Chua Thanh ThanActs of the Apostles 17:15.22-34.18:1.

After Paul’s escorts had taken him to Athens, they came away with instructions for Silas and Timothy to join him as soon as possible.
Then Paul stood up at the Areopagus and said: “You Athenians, I see that in every respect you are very religious.
For as I walked around looking carefully at your shrines, I even discovered an altar inscribed, ‘To an Unknown God.’

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Mercredi de la 6e semaine de Pâques

Chua Giesu va Thanh PheroBài Ðọc I : Cv 17, 15. 22 – 18,1

“Ðấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo Người cho quý vị”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, nhừng người tháp tùng Phaolô, dẫn đưa ngài cho đến Athêna; và khi đã nhận lệnh ngài truyền cho Sila và Timôthêu đến gặp ngài lập tức, họ liền ra đi.

Bấy giờ Phaolô đứng giữa đồi Arêôpagô mà nói: “Kính thưa quý vị người Athêna, tôi nhận thấy quý vị rất sùng tín về mọi mặt.

Đọc tiếp