Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 ( Tuần 3 từ ngày 15-21)

thanh Gioan Bosco

Ngày 15:  Thánh Giơmanh Pibrac :

Ngày 16:  Thánh Gioan Phanxicô Rêgis :

Ngày 17:  Thánh Emily Vialar :

Ngày 18:  Chân phước Grêgôriô Barbarigô :

Ngày 19:  Thánh Rômualđô :

Ngày 20:  Chân phước Mikêlina :

Ngày 21:  Thánh Luy Gonzaga :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: