Lời Chúa Chúa Nhật 13 Quanh Năm Năm B – Treizième dimanche du temps ordinaire

Chua Giesu va nguoi biet phaiBài Ðọc I : G Kn 1, 13-15; 2, 23-25

“Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian.

Đọc tiếp

Daily Gospel : June 25, 2015 – Thursday of the Twelfth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conBook of Genesis 16:1-12.15-16.

Abram’s wife Sarai had borne him no children. She had, however, an Egyptian maidservant named Hagar. Sarai said to Abram: “The LORD has kept me from bearing children. Have intercourse, then, with my maid; perhaps I shall have sons through her.” Abram heeded Sarai’s request.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 12 Quanh Năm – Jeudi de la 12e semaine du Temps Ordinaire

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I : (Năm I) St 16, 1-12. 15-16

“Agar đã sinh cho Abraham một con trai và ông gọi nó là Ismael”.

Trích sách Sáng Thế.

Bà Sarai vợ ông Abram không sinh con, nhưng bà có một nữ tỳ người Ai-cập, tên là Agar, bà đã nói cùng ông rằng: “Này, Chúa không cho tôi sinh con, ông hãy ăn ở với nữ tỳ của tôi, may ra nhờ nó, tôi có con cháu”. Và Abram nghe theo lời bà Sarai.

Đọc tiếp