Ngày 30 Tháng 6 Các thánh tử đạo tiên khởi Rôma

Daily Gospel : June 30, 2015 – Tuesday of the Thirteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Bao toBook of Genesis 19:15-29.

As dawn was breaking, the angels urged Lot on, saying, “On your way! Take with you your wife and your two daughters who are here, or you will be swept away in the punishment of the city.”
When he hesitated, the men, by the LORD’S mercy, seized his hand and the hands of his wife and his two daughters and led them to safety outside the city.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm – Mardi de la 13e semaine du Temps Ordinaire

Chua to uy quyen cua Nguoi tren bienBài Ðọc I : (Năm I) St 19, 15-29

“Chúa cho mưa sinh diêm và lửa xuống trên thành Sôđôma và Gômôra”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, các thiên thần hối thúc ông Lót rằng: “Hãy chỗi dậy đem vợ và hai con gái của ngươi đi, kẻo chính ngươi cũng phải chết lây vì tội của thành Sôđôma!” Khi ông Lót còn đang do dự, các thiên thần nắm tay ông cùng vợ ông và hai con gái ông, vì Chúa muốn cứu thoát ông.

Đọc tiếp