Nghe sách mp3 : Truyện một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1)

therese- thanh Teresa

Truyện một tâm hồn – 01 :

Truyện một tâm hồn – 02 :

Truyện một tâm hồn – 03 :

Truyện một tâm hồn – 04 :

Truyện một tâm hồn – 05 :

Truyện một tâm hồn – 06 :

Truyện một tâm hồn – 07 :

Truyện một tâm hồn – 08 :

Truyện một tâm hồn – 09 :

Truyện một tâm hồn – 10 :

Tác giả : Thánh Nữ Têrêxa
Người dịch : Kim Thiếu


Nguyệt Nga & Kim Hà diễn đọc
Radio Giờ Của Mẹ thực hiện

Một kiệt tác trong truyện các thánh xưa nay,
một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này…

Nguồn : memaria.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: