Suy Niệm Chúa Nhật 14 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa Chúa Nhật 14 Quanh Năm Năm B – Quatorzième dimanche du temps ordinaire

Chua day trong hoi duong o NazadetBài Ðọc Ib: Ed 2, 2-5

“Ðây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng: “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay.

Đọc tiếp

Daily Gospel : July 2, 2015 – Thursday of the Thirteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chuc lanh cho cac em nhoBook of Genesis 22:1-19.

God put Abraham to the test. He called to him, “Abraham!” “Here I am!” he replied.
Then God said: “Take your son Isaac, your only one, whom you love, and go to the land of Moriah. There you shall offer him up as a holocaust on a height that I will point out to you.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm – Jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire

Chua chua nguoi bat toatBài Ðọc I : (Năm I) St 22, 1-19

“Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”.

Đọc tiếp