Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 4 từ ngày 22 -31)

Christ-enseignant Ngày 22:  Thánh Maria Mađalêna :

Ngày 23:  Thánh Brigitta Thụy Điển :

Nghe tiếp

Ngày 22 Tháng 7 Thánh Maria Mađalêna

Lời Chúa Chúa Nhật 17 Quanh Năm Năm B – Dix-septième dimanche du temps ordinaire

Phep lạ Chua hóa bánh ra nhieuBài Ðọc I : 2 V 4, 42-44

“Họ ăn xong mà hãy còn dư”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: “Xin dọn cho dân chúng ăn”. Ðầy tớ của người trả lời: “Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?

Đọc tiếp

Daily Gospel : July 22, 2015 – Saint Mary Magdalene – Memorial

Daily Mass Reading :

Chua song lai gap ba Maria MadalenaSong of Songs 3:1-4a.

The bride says: On my bed at night I sought him whom my heart loves – I sought him but I did not find him.
I will rise then and go about the city; in the streets and crossings I will seek Him whom my heart loves. I sought him but I did not find him.

Continue reading

Lời Chúa Lễ Thánh nữ Maria Mađalêna – Sainte Marie Madeleine, disciple du Seigneur, mémoire

Chua song lai gap ba Maria MadalenaBài Ðọc I : Dc 3, 1-4a

“Tôi đã gặp người tôi yêu”.

Trích sách Diễm Ca.

Suốt đêm trên giường ngủ, tôi đã tìm kiếm người tôi yêu: Tôi đã tìm kiếm chàng, nhưng tôi không gặp được chàng. Tôi chỗi dậy, và đi quanh thành phố, đi qua các phố xá và công trường, tôi tìm kiếm người tôi yêu. Tôi đã tìm kiếm chàng, nhưng tôi không gặp được chàng.

Đọc tiếp