Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 4 từ ngày 22 -31)

Christ-enseignant Ngày 22:  Thánh Maria Mađalêna :

Ngày 23:  Thánh Brigitta Thụy Điển :

Ngày 24:  Thánh Sabel Malốp :

Ngày 25:  Thánh Giacôbê tiền :

Ngày 26:  Thánh Gioakim và thánh Anna :

Ngày 27:  Chân phước Titô Bransma :

Ngày 28:  C. phước Maria Mađalêna Matinengô :

Ngày 29:  Thánh Matta :

Ngày 30:  Thánh Phêrô kim ngôn :

Ngày 31:  Thánh Inhaxiô Lôyôla :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ Nguyên tác của Susan Helen Wallace, Fsp tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: