Daily Gospel : July 28, 2015 – Tuesday of the Seventeenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Exodus 33:7-11.34:5b-9.28.

The tent, which was called the meeting tent, Moses used to pitch at some distance away, outside the camp. Anyone who wished to consult the LORD would go to this meeting tent outside the camp.
Whenever Moses went out to the tent, the people would all rise and stand at the entrance of their own tents, watching Moses until he entered the tent.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm – Mardi de la 17e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac tre emBài Ðọc I : (Năm I) Xh 33, 7-11; 34, 5b-9. 28

“Chúa đối diện nói chuyện với Môsê”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê hạ nhà xếp, đem dựng ra một khoảng ở ngoài trại, và đặt tên là “nhà xếp giao ước”. Ai trong dân có điều gì muốn hỏi, thì đến nhà xếp ở ngoài trại.

Đọc tiếp