Ngày 29 Tháng 7 Thánh Matta

Daily Gospel : July 29, 2015 – Wednesday, Saint Martha – Memorial

 Daily Mass Reading :

Maria va MarthaReading 1 Ex 34:29-35

As Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the commandments in his hands,

 he did not know that the skin of his face had become radiant
while he conversed with the LORD.

Ngày 29 tháng 7 : Lời Chúa Lễ Thánh nữ Martha, Lễ Nhớ – Sainte Marthe, mémoire

Bài Ðọc I : Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

“Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”.

marthe_marieTrích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ðây là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải mừng lễ trong thời gian của nó. Chiều ngày mười bốn tháng Giêng là Lễ Vượt Qua của Chúa; và ngày mười lăm tháng Giêng, là lễ trọng không men của Chúa: Các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày.

Đọc tiếp