Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B : Bánh bởi trời ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Thanh theCuộc đời tiên tri Êlia là một cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường. Một mình người phải chiến đấu chống lại cả một dân tộc bỏ đạo do hoàng hậu Dêdaben cầm đầu. Người khiển trách dân chúng vì họ đã nghe theo hoàng hậu mà bỏ Chúa. Người thách thức 400 sư sãi của thần Baan trong một cuộc dâng của lễ cầu mưa. Người đã chiến thắng.

Daily Gospel : August 5, 2015 – Wednesday of the Eighteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoiBook of Numbers 13:1-2.25-33.14:1.26-29.34-35.

The LORD said to Moses [in the desert of Paran,]
“Send men to reconnoiter the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. You shall send one man from each ancestral tribe, all of them princes.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 18 Quanh Năm – Mercredi de la 18e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I : (Năm I) Ds 13, 1-3a. 26 — 14, 1. 26-29. 34-35

“Ðất ngon lành họ đã không thèm” (Tv 77, 24)

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang địa Pharan) rằng: “Ngươi hãy sai đàn ông, mỗi chi tộc một người (thuộc hàng vương công trong chúng), đi xem đất Canaan mà Ta sẽ ban cho con cái Israel”.

Sau bốn mươi ngày, những người dò thám đất đi khắp miền, đoạn trở về.

Ðọc tiếp