Ngày 8 Tháng 8 Thánh Đa Minh

Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm B : Tấm bánh bẻ ra

Tam banh be ra, banh ban su songTa là bánh ban sự sống. Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ban phát và nuôi sống dân chúng ngay khi Ngài còn ở giữa họ, không phải từ những tấm bánh cho bao nhiêu ngàn người ăn để rồi họ cũng chết như tổ tiên họ. Nhưng Ngài đã ban chính mình Ngài cho dân chúng, qua tất cả những phép lạ như một quà tặng cho nhân loại.

Đọc tiếp

Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 Về Mẹ Maria : Thánh ca dâng Mẹ(1)

Me len troi

01. Ave Maria :

02. Ave Maria con chào Mẹ :

Nghe tiếp

Daily Gospel : August 9, 2015 – Nineteenth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Banh ban su song1st book of Kings 19:4-8.

Elijah went a day’s journey into the desert, until he came to a broom tree and sat beneath it. He prayed for death: “This is enough, O LORD! Take my life, for I am no better than my fathers.”
He lay down and fell asleep under the broom tree, but then an angel touched him and ordered him to get up and eat.
He looked and there at his head was a hearth cake and a jug of water. After he ate and drank, he lay down again,
but the angel of the LORD came back a second time, touched him, and ordered, “Get up and eat, else the journey will be too long for you!”

Continue reading