THÔNG BÁO Truyền Chức Phó Tế Và Linh Mục

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 phố Nhà Chung – Hà Nội Ngày 10 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Truyền Chức Phó Tế Và Linh Mục

logo_TGP_HN Đọc tiếp

Ngày 11 Tháng 8 Thánh Clara

Daily Gospel : August 11, 2015 – Tuesday of the Nineteenth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emBook of Deuteronomy 31:1-8.

When Moses had finished speaking these words to all Israel,
he said to them, “I am now one hundred and twenty years old and am no longer able to move about freely; besides, the LORD has told me that I shall not cross this Jordan.
It is the LORD, your God, who will cross before you; he will destroy these nations before you, that you may supplant them. (It is Joshua who will cross before you, as the LORD promised.)

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 19 Quanh Năm – Mardi de la 19e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I : (Năm I) Ðnl 31, 1-8

“Giosuê, anh hãy dũng mạnh và can đảm: anh sẽ đem dân vào Ðất Nước”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê đến nói với toàn dân Israel tất cả những lời này: “Tôi hôm nay đã một trăm hai mươi tuổi. Tôi không còn đi đứng được nữa, nhất là khi Chúa đã phán cùng tôi rằng: “Ngươi sẽ không qua sông Giođan này”. Chúa là Thiên Chúa của ngươi sẽ qua trước ngươi, chính Người sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy trước mặt ngươi và ngươi sẽ thắng chúng. Chính Giosuê sẽ qua trước ngươi như Chúa đã phán.

Đọc tiếp