Daily Gospel : August 17, 2015 – Monday of the Twentieth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua giang day dan chúngBook of Judges 2:11-19.

The children of Israel offended the LORD by serving the Baals.
Abandoning the LORD, the God of their fathers, who had led them out of the land of Egypt, they followed the other gods of the various nations around them, and by their worship of these gods provoked the LORD.
Because they had thus abandoned him and served Baal and the Ashtaroth,

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 20 Quanh Năm – Lundi de la 20e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va nguoi dan ong treBài Ðọc I : (Năm I) Tl 2, 11-19

“Chúa khiến các quan án đứng ra, nhưng chúng không muốn nghe các ông”.

Trích sách Thủ Lãnh.

Trong những ngày ấy, con cái Israel làm điều gian ác trước mặt Chúa và phụng thờ các thần Baal. Chúng lìa bỏ Chúa là Thiên Chúa các tổ phụ chúng, Ðấng đã dẫn chúng ra khỏi đất Ai-cập, mà theo các thần ngoại, những thần các dân tộc cư ngụ chung quanh chúng, và thờ lạy các thần ấy, khiêu khích cơn nghĩa nộ Chúa, chối bỏ Người, và phụng thờ thần Baal và Astaroth.

Đọc tiếp