Daily Gospel : August 19, 2015 – Wednesday of the Twentieth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Vuon nho va nguoi trong nhoBook of Judges 9:6-15.

All the citizens of Shechem and all Beth-millo came together and proceeded to make Abimelech king by the terebinth at the memorial pillar in Shechem.
When this was reported to him, Jotham went to the top of Mount Gerizim, and standing there, cried out to them in a loud voice: “Hear me, citizens of Shechem, that God may then hear you!

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 20 Quanh Năm – Mercredi de la 20e semaine du temps ordinaire

vuon nhoBài Ðọc I : (Năm I) Tl 9, 6-15

“Ðang khi Chúa ngự trị giữa chúng tôi, các ngươi đã nói: “Xin cho một vua cai trị chúng tôi”.

Trích sách Thủ Lãnh.

Khi ấy, mọi người Sikem và tất cả các gia tộc thành Mêllô tụ họp lại, rồi kéo nhau đến gần cây sồi ở Sikem, và tôn Abimêlech lên làm vua. Khi ông Giotham nghe tin ấy, liền đi lên đứng trên đỉnh núi Garizim, lớn tiếng kêu lên rằng: “Hỡi người Sikem, hãy nghe ta, để Thiên Chúa cũng nghe các ngươi. Các cây cối đều đến xức dầu phong một vị vua cai trị chúng, và nói cùng cây ôliu rằng: “Hãy đi cai trị chúng tôi”.

Đọc tiếp