Lời Chúa Chúa Nhật 21 Quanh Năm Năm B – Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire

Yeu men Chua het long het linh hon.Bài Ðọc I : Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b

“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”.

Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở.

Đọc tiếp

Daily Gospel : August 20, 2015 – Thursday of the Twentieth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Du ngon nha vua lo tiec cuoi cho con gaiBook of Judges 11:29-39a.

The spirit of the LORD came upon Jephthah. He passed through Gilead and Manasseh, and through Mizpah-Gilead as well, and from there he went on to the Ammonites.
Jephthah made a vow to the LORD. “If you deliver the Ammonites into my power,” he said,

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 20 Quanh Năm – Jeudi de la 20e semaine du temps ordinaire

vua lam tiec cuoi cho con trai minhBài Ðọc I : (Năm I) Tl 11, 29-39a

“Hễ người nào ra khỏi cửa nhà trước hết, tôi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu”.

Trích sách Thủ Lãnh.

Trong những ngày ấy, Thần Trí của Chúa ngự trên ông Giéphtê, ông liền đi quanh đất Galaad, Manassê, (rồi) Maspha (của) Galaad, và từ đó tiến sang đánh con cái Ammon. Ông thề hứa với Chúa rằng: “Nếu Chúa trao con cái Ammon vào tay con, thì khi con từ đất con cái Ammon trở về bình an, hễ người nào ra khỏi nhà con và đón tiếp con trước hết, con sẽ dâng nó cho Chúa làm của lễ toàn thiêu”.

Đọc tiếp