Hình ảnh Thánh lễ của Hội đồng hương Tân Độ Miền Nam mừng lễ Bổn mạng kính Đức Maria hồn xác lên trời

Hội đồng hương Tân Độ Miền Nam mừng lễ Bổn mạng kính Đức Maria hồn xác lên trời, kỷ niệm 60 năm ra khơi 1954 – 2014, 1955 – 2015 và ra mắt cuốn kỷ yếu. Chúng tôi xin giới thiệu một vài hình ảnh Thánh lễ do các cha Đồng hương Tân Độ tại Sài Gòn đồng tế.

15

02.134 4 511 12 13.1 6 7 827 2615 16 17 29 18 19 20 21 22 23 24 25

Thực hiện: Hội đồng hương Tân Độ tại Miền Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: