Thánh ca tuyển chọn Mp3 : Ngợi Ca Tình Chúa

Chua sang tao con nguoi

Thiên Chúa giàu lòng xót thương      Eph 2,4             Đình Bảo :

Lời Nguyện dẫn vào :

Cao ngất trời xanh                           Tv. 35                Quốc Đại :

Xin dạy con biết                               Tv. 38                Quỳnh Lan :

Tâm ca hy vọng                               Tv. 72;38; 61;56  Xuân Phú :

Cho con nhận ra Chúa                                              Vân Khánh :

Đã biết mấy lần                               Rm. 5,8              Quang Minh :

Phúc nào hơn                                 St. Bernard         Mai Hậu :

Xin dẫn đưa con về                          Tv. 50                 Gia Ân :

Chúa phải lớn lên                            Ga 3,30              Quốc Đại – Bích Ngân :

Lời nguyện tế hiến                           Ga 17,1              Gia Ân – Ngọc Hy :

Ngợi ca tình Chúa                           Tv. 102               Tốp Ca :

tinmungmédia.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: