Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (4)

thanh Gioan Vianey

Cha Gioan Làm Phép Lạ Chữa Bệnh Phần Xác :

Cha Gioan Chữa Bệnh Phần Hồn – 1 :

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 15, 2015 – Our Lady of Sorrows – Memorial

Daily Mass Reading :

Trai tim me MariaLetter to the Hebrews 5:7-9.

In the days when Christ Jesus was in the flesh, he offered prayers and supplications with loud cries and tears to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence.
Son though he was, he learned obedience from what he suffered;
and when he was made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.

Continue reading

Ngày 15 tháng 9 Lời Chúa Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi, Lễ Nhớ – Notre Dame des Douleurs, mémoire

Me sau biBài Ðọc I : Dt 5, 7-9

“Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.

Đọc tiếp