Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (5)

thanh Gioan Vianey

Dáng Điệu Lịch Sự Hòa Nhã và Lòng Nhân Từ của Cha Gioan :

Lòng Tin, Cậy, Mến của Cha Gioan :

Sự Quảng Đại của Cha Gioan :

Sự Khiêm Nhường và Khó Nghèo của Cha Gioan :

Sự Hãm Mình Phạt Xác, Nhịn Nhục Chịu Khó của Cha Gioan :

Ơn Biết Điều Bí Ẩn Nơi Tâm Hồn Người Ta :

Cha Gioan Qua Đời và Cuộc Phong Thánh Của Cha :

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: