Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 9 ( Tuần 4 từ ngày 22 – 30)

thanh Gioan Bosco

Ngày 22: Thánh Tôma Villanôva :

Ngày 23: Thánh Piô Piêtrelcina :

Ngày 24: Thánh Têcla :

Ngày 25: Thánh Sêgiô :

Ngày 26: Thánh Cosma và thánh Đamianô :

Ngày 27: Thánh Vinhsơn Phaolô :

Ngày 28: Thánh Laurensô Ruiz :

Ngày 29: Thánh Micael, Gabriel, Raphael :

Ngày 30: Thánh Giêrônimô :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: