Ngày 29 Tháng 9 Thánh Micael, Gabriel, Raphael

Continue reading

Daily Gospel : September 29, 2015 – Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael, archangels – Feast

Daily Mass Reading :

Thien ThanBook of Daniel 7:9-10.13-14.

As I watched : Thrones were set up and the Ancient One took his throne. His clothing was bright as snow, and the hair on his head as white as wool ; His throne was flames of fire, with wheels of burning fire.
A surging stream of fire flowed out from where he sat; Thousands upon thousands were ministering to him, and myriads upon myriads attended him. The court was convened, and the books were opened.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 29 tháng 9 Lễ Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael, Lễ Kính – Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges

Thien-than-RaphaelBài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

“Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuồn cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người: Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra.

Đọc tiếp