Lời Chúa Chúa Nhật 27 Quanh Năm Năm B – Vingt-septième dimanche du temps ordinaire

Chua chuc lanh cho cac em nhoBài Ðọc I: St 2, 18-24

“Cả hai nên một thân thể”.

Trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 30, 2015 – Wednesday of the Twenty-sixth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

san sang theo ChuaBook of Nehemiah 2:1-8.

In the month Nisan of the twentieth year of King Artaxerxes, when the wine was in my charge, I took some and offered it to the king. As I had never before been sad in his presence,
the king asked me, “Why do you look sad? If you are not sick, you must be sad at heart.” Though I was seized with great fear,
I answered the king: “May the king live forever!

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 26 Quanh Năm – Mercredi de la 26e semaine du temps ordinaire

Tu do theo ChuaBài Ðọc I : (Năm I) Nkm 2, 1-8

“Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, và thần sẽ xây cất lại thành phố”.

Trích sách Nơkhemia.

Việc xảy ra trong tháng Nisan, năm thứ hai mươi triều vua Artexerxê, là trước mặt vua có để rượu, tôi liền nâng rượu dâng lên nhà vua, và bấy giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước long nhan, nên vua hỏi tôi rằng: “Cớ sao mặt ngươi buồn sầu thế, mặc dầu trẫm không thấy ngươi có bệnh? Sự việc này chẳng phải vô cớ, chắc trong lòng ngươi có điều chi bất an mà trẫm không biết”.

Đọc tiếp