Suy Niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên- Năm B

Lời Chúa Chúa Nhật 32 Quanh Năm Năm B – Evangile au quotidien : Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire

dong-tien-ba-goaBài Ðọc I: 1 V 17, 10-16

“Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống”. Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”.

Continue reading

Daily Gospel : November 5, 2015 – Thursday of the Thirty-first week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chuc lanh cho cac em nhoLetter to the Romans 14:7-12.

Brothers and sisters: None of us lives for oneself, and no one dies for oneself.
For if we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord; so then, whether we live or die, we are the Lord’s.
For this is why Christ died and came to life, that he might be Lord of both the dead and the living.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 31 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Jeudi de la 31e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBài Ðọc I: (Năm I) Rm 14, 7-12

“Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

Vì lẽ ấy, nếu Ðức Kitô đã chết và sống lại, là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Còn ngươi, việc gì mà đoán xét anh em ngươi? Và ngươi, tại sao ngươi khinh miệt anh em ngươi?

Continue reading

Daily Gospel : November 4, 2015 – Wednesday of the Thirty-first week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conLetter to the Romans 13:8-10.

Brothers and sisters: Owe nothing to anyone, except to love one another; for the one who loves another has fulfilled the law.
The commandments, “You shall not commit adultery; you shall not kill; you shall not steal; you shall not covet,” and whatever other commandment there may be, are summed up in this saying, (namely) “You shall love your neighbor as yourself.”Love does no evil to the neighbor; hence, love is the fulfillment of the law.

Continue reading