Suy Niệm Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô

Daily Gospel : November 9, 2015 – The Dedication of the Lateran Basilica in Rome – Feast

Daily Mass Reading :

Saint-Jean-du-LatranBook of Ezekiel 47:1-2.8-9.12.

The angel brought me, Ezekiel, back to the entrance of the temple of the LORD, and I saw water flowing out from beneath the threshold of the temple toward the east, for the façade of the temple was toward the east; the water flowed down from the right side of the temple, south of the altar.

Continue reading

Ngày 9 tháng 11 Lời Chúa Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô, Lễ Kính – Evangile au quotidien : Dédicace de la basilique du Latran, fête

Basilica_Lateran_ Rome1 -Thánh Ðường LatêranôBài Ðọc I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12

“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Người ấy lại nói với tôi: “Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch.

Continue reading